شیوه معماری اصفهانی

شیوه اصفهانی

شیوه اصفهانی آخرین شیوه معماری ایران می‌باشد که در دوران حکمرانی صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه رواج داشته است. در ادامه جهت بررسی این شیوه با رسانه هنر و معماری ساباط همراه باشید. ... ادامه مطلب
ورودی مسجد کبود

شیوه آذری

سبک آذری فصلی درخشان در معمای ایران است که در دوران حکومت ایلخانیان و تیموریان رواج داشته است ... ادامه مطلب
رباط شرف

شیوه رازی

شیوه رازی سبکی از معماری ایران است که از دوره سامانیان شروع شده و در دوره حکومت های آل زیار، ال بویه ، دیلمیان، سلجوقیان، اتابکان، خوارزمشاهیان تا حمله مغول (ایلخانی) ادامه دارد. ... ادامه مطلب